fbpx

Bảo mật thông tin

 1. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng, bằng cách sử dụng Dịch vụ, các thông tin của liên quan đến tài chính, kế toán, hoạt động kinh doanh, tài khoản ngân hàng, cơ cấu tổ chức và các thông tin tài chính hoặc thông tin cá nhân/doanh nghiệp khác của Khách hàng (sau đây gọi là “Thông tin”) đã nhập và thao tác trên Phần Mềm sẽ được lưu trữ trên máy chủ mà A23 sử dụng để vận hành Phần Mềm.
 2. Khách hàng cam kết rằng Khách Hàng sở hữu hợp pháp các thông tin tài chính được nhập vào Phần Mềm, và Khách hàng có quyền cho phép A23 lưu trữ các thông tin tài chính đó trên máy chủ mà A23 sử dụng. Đồng thời, Khách Hàng cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung mà Khách Hàng đã nhập vào và/hoặc các thao tác với thông tin trên Phần Mềm mà Khách Hàng có quyền truy cập.
 3. Bằng cách chấp nhận Quy định này, Khách hàng uỷ quyền cho A23 được thực hiện việc truy cập, định dạng lại và lưu trữ các thông tin đó trên máy chủ của A23 theo các cách thức phù hợp, đảm bảo bí mật để cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng.
 4. A23 đảm bảo và cam kết không truy cập, thay đổi Thông Tin; chia sẻ, tiết lộ hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào nào khác trừ khi được sự cho phép của Khách hàng. Đồng thời, A23 sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết và trong phạm vi cho phép để đảm bảo sự bảo mật của các Thông Tin nói trên.
 5. A23 sẽ ngay lập tức thông báo cho Khách Hàng khi: A23 được cảnh báo hoặc nghi ngờ đã hoặc đang có sự xâm phạm đến sự bảo mật của Thông Tin; hoặc Được yêu cầu tiết lộ Thông Tin theo quy định pháp luật hoặc bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 6. Nghĩa vụ bảo mật của A23 không áp dụng đối với:
 7. Những thông tin đã trở nên công khai tại thời điểm tiết lộ hoặc trở nên công khai một cách thợp pháp sau đó mà không xuất phát từ việc vi phạm nghĩa vụ bảo mật của A23;
 8. Thông Tin mà A23 đã có trước khi nhận được từ Khách Hàng với điều kiện nguồn của những thông tin này không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận bảo mật, nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng hoặc ủy thác bảo mật nào với Khách Hàng đối với những thông tin đó.
 9. Thông Tin được tiết lộ một cách hợp pháp tới A23 bởi một Bên thứ ba, mà Bên thứ ba đó không nhận được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ Khách Hàng và không chịu ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào;
 10. Thông Tin được cho phép bằng văn bản của Khách Hàng
 11. Trường hợp phải được tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật, Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 12. Nghĩa vụ bảo mật của A23 chấm dứt sau thời điểm chấm dứt hợp đồng theo Điều khoản và điều kiện.

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM A23 VIỆT NAM


 

Bình luận

Hotline 024.66.700.800